e-Podatki

2.1. Składanie deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej 2014-03-25


Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan wprowadzenie obowiązku składania określonych deklaracji podatkowych tylko w wersji elektronicznej to dobre rozwiązanie. Niektóre propozycje wymagają jednak zmian, np. sankcja za niezłożenie deklaracji w formie elektronicznej, umożliwienie rozliczania w ten sposób podatku od nieruchomości.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan wypowiedziała się na temat przekazanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który służyć ma usprawnieniu wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, innymi podmiotami obowiązanymi do składania informacji o dochodach osób fizycznych oraz podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z projektem dla określonych podmiotów wprowadzony zostanie obowiązek składania określonych deklaracji podatkowych tylko w wersji elektronicznej.

- Obowiązek składania do urzędu skarbowego deklaracji/informacji o wysokości osiąganych dochodów wyłącznie w wersji elektronicznej nie jest rozwiązaniem kompleksowym. Dlatego też, aby maksymalnie zmniejszyć liczbę dokumentów papierowych postulujemy rozszerzenie projektu o takie regulacje, które pozwolą na przekazywanie informacji o dochodach również pracownikom, w stosunku do których podatnik pełni obowiązki płatnika, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - mówi Przemysław Pruszyński, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Na przykład, stworzenie możliwości przesyłania deklaracji na wskazany przez podatnika adres e-mail i generowanie z systemu administracji podatkowej, urzędowego potwierdzenia odbioru. Rada Podatkowa wskazuje na potrzebę uzupełnienia projektu i wprowadzenie obowiązku składania w formie elektronicznej również deklaracji, o których mowa w art. 26a, które ściśle związane są z wypłatami należności z tytułów wymienionych w:
  • art. 21 (deklaracja CIT-10Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz
    art. 22 (deklaracja CIT-6R - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, konieczne jest, jak najszybsze umożliwienie składnia deklaracji elektronicznych z tytułu rozliczania podatku od nieruchomości oraz stworzenie jednolitego wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

Zdaniem Lewiatana bardzo dużą wadą projektu i propozycją budzącą najwięcej wątpliwości przedsiębiorców jest wprowadzenie sankcji za niezłożenie deklaracji w formie elektronicznej, w postaci uznania deklaracji za niezłożoną. Uwzględniając, że praktyka i okoliczności, w których działają przedsiębiorcy odbiegają od idealnych założeń przyjmowanych przy projektowaniu przepisów, będą występowały sytuacje (chociażby jednostkowe), kiedy złożenie deklaracji wyłączenie w formie elektronicznej nie będzie możliwe. Sytuacje takie mogą wystąpić bez winy przedsiębiorcy i mogą być obiektywne - brak danych albo nieaktualne dane lub faktyczne, np. awarie, brak zasilania. Lewiatan postuluje więc odstąpienie od tej sankcji i wprowadzenie innego rozwiązania, które będzie mobilizowało podatników/płatników do składania deklaracji w formie elektronicznej, jak np. przewidziana w projekcie preferencja dla dokumentów elektronicznych w długości terminu na ich złożenie.

(Źródło: Konfederacja Lewiatan)