e-Podatki

1.3. Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 2014-03-11


Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 4 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Nowelizacja ma za zadanie dostosowanie standardu do zmienionych zapisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze".

Znowelizowany KSR nr 6 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

Ponadto Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności". Zgodnie z wewnętrznym regulaminem działania Komitetu podjęcie ww. uchwały kończy prace nad projektem standardu, który otrzymuje tym samym status wersji ostatecznej.

Na kolejnym, ostatnim posiedzeniu Komitetu VI kadencji (15 kwietnia 2014 r.), jego członkowie po przeprowadzeniu dyskusji będą głosować w sprawie przyjęcia albo odrzucenia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)