e-Podatki

1.5. Będą ułatwienia dla mikrofirm? 2014-03-04


Najmniejsze przedsiębiorstwa, tzw. mikrofirmy, będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości, który ma dostosować ustawę o rachunkowości do unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek weszła w życie 19 lipca 2013 r. Ministerstwo Finansów prognozuje, że z zaproponowanych uproszczeń będzie mogło skorzystać ponad 34 tys. jednostek, co w rezultacie będzie mogło doprowadzać do redukcji kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego rzędu 17 mln zł.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiany te wpisują się w działania rządu i mają na celu poprawę wykonywania działalności gospodarczej oraz ograniczenie lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości, poprzez możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro.

Jednym z przewidzianych dla mikrofirm ułatwień jest możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zawierającego tylko podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Najmniejsze firmy będą też zwolnione z obowiązku sporządzania dodatkowej informacji oraz sprawozdania z działalności, jeżeli informacje, które obecnie znajdują się w tych elementach sprawozdania finansowego, zostaną ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

Najmniejsze firmy zwolnione zostaną z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, nawet jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki mikro podlegać będzie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Do wyceny aktywów i pasywów firmy mikro nie będą stosowały wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia.

Zgodnie z definicją unijną jednostki "mikro" to spółki akcyjne, spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne, które nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów: suma bilansowa w wysokości 350 tys. euro, przychody netto w wysokości 700 tys. euro, przeciętne zatrudnienie - 10 osób.W projekcie ustawy przewidziano jednak rozszerzenie katalogu jednostek mikro m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy. Obecnie po przekroczeniu obrotów w wysokości odpowiadającej 1,2 mld euro firma musi zacząć prowadzić tzw. pełną księgowość.

Po zmianach nie będzie oczywiście obowiązku skorzystania z uproszczonej formy sprawozdań. Mikrofirma będzie miała jednak taką możliwość.

Zmiany mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Miałyby zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

(Źródło: PAP)