e-Podatki

1.4. Czas na opłacenie należności ZUS niepodlegających umorzeniu na podstawie tzw. ustawy abolicyjnej 2014-03-04


Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, osobom, które w pierwszym kwartale 2013 r. otrzymały decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej (ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność), że wkrótce upłynie 12-miesięczny termin opłacenia należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ww. ustawy.

Ci, którzy nie są stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu na podstawie ustawy abolicyjnej mogą wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty (z wyłączeniem składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek).

Co ważne odpowiednia umowa musi zostać zawarta (podpisana), nie później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia. ZUS podkreśla, że tylko podpisanie umowy (a nie złożenie wniosku) w ww. terminie stanowi przesłankę umorzenia należności na podstawie ustawy abolicyjnej - w tym przypadku decyzja o umorzeniu zostanie wydana dopiero po opłaceniu należności objętych umową.

(Źródło: ZUS)