e-Podatki

1.5. Deklaracje podatkowe tylko w wersji eletronicznej? 2014-02-25


Od przyszłego roku deklaracje podatkowe w wersji papierowej złożą tylko niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku. Pozostali będą mieli obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej. Nowe regulacje mają mieć zastosowanie do dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Zmiany wynikają z opublikowanego przez Ministerstwo projektu ustawy (z dnia 15 stycznia 2014 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo Finansów chce poprawić procentowy udział e-deklaracji w ogóle składanych formularzy. Deklaracje podatkowe, których przekazywanie wynika z ustawy o CIT oraz ustawy o PIT (poza deklaracjami składanymi przez podatników PIT), będą mogły być składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Możliwość złożenia deklaracji papierowej przysługiwać ma tylko niektórym płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom, które nie pełnią funkcji płatnika tego podatku, jeżeli obowiązki informacyjne wykonują w ramach praw nabytych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki składające PIT-14) oraz art. 35a ustawy PIT w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (osoby prowadzące gospodarstwo domowe, które przed 26 października 2007 r. zawarły umowę na podstawie tej ustawy i zobowiązane są do poboru zaliczek na podatek dochodowy od należności w związku z umową aktywizacyjną).

Opcja taka przysługiwać będzie również wymienionym w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2, art. 42a oraz art. 42e ust. 6 ustawy PIT, w przypadku których obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe (jeżeli tak, to deklaracje będą musiały być przesyłane przez internet).

Jak tłumaczy resort w uzasadnieniu to projektu „deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej byłyby opatrywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jedynie w przypadku płatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących osobami fizycznymi oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika tego podatku, przewiduje się podpisywanie deklaracji podatkowych niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, opartym na danych autoryzujących osoby fizycznej”.

(Źródło: podatki.biz)