e-Podatki

1.3. Do końca tygodnia PIT-11 2014-02-25


To już ostatnie dni na dostarczenie zatrudnionym informacji o dochodach – PIT-11. Dokument pracodawca może przekazać osobiście, pocztą lub elektronicznie. Jeśli PIT-11 przekazywany jest w formie elektronicznej, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) płatnicy są obowiązani przekazać imienne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach za 2013 r. (PIT-11) zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika do końca lutego 2014 r.

Dokument pracodawca może przekazać osobiście, pocztą lub elektronicznie. Jeśli PIT-11 przekazywany jest w formie elektronicznej, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

(Źródło: abc.com.pl)