e-Podatki

1.3. Ustawy o ratyfikacji umów z Malezją i Liberią 2014-02-11


Sejm uchwalił ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku 7 sierpnia 2013 r. oraz o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej umowy, podpisanej w Kuala Lumpur 8 lipca 2013 r. Ustawy trafią teraz do Senatu.

Pierwsza umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz od towarów i usług, a w odniesieniu do Liberii wszystkich podatków, bez względu na ich rodzaj i nazwę. Umowa zobowiązuje stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji – o ile jej instytucje i organy nimi dysponują. Wymiana informacji będzie się odbywać jedynie na żądanie.

Druga umowa powstała w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, a jeśli chodzi o Malezję podatku dochodowego oraz dochodowego od ropy naftowej. Umowa m.in.: zmienia zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz innych należności i określa jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę odliczenia proporcjonalnego. Protokół do umowy doprecyzowuje niektóre artykuły i stanowi jej integralną część. 

(Źródło: sejm.gov.pl)