e-Podatki

1.4. Zmiany w przepisach zgodnie z zasadą tzw. dwóch terminów 2014-02-04


Komitet Rady Ministrów w dniu 30 stycznia br. zarekomendował Radzie Ministrów przyjęcie zasady „dwóch terminów” w formie uchwały. Zgodnie z tą zasadą przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej wchodzą w życie tylko dwa razy w roku. Zdaniem szefa resortu gospodarki Janusza Piechocińskiego, zmiany poprawią funkcjonowanie szczególnie małych i średnich firm.

Komitet Rady Ministrów zdecydował o przyjęciu zasady „dwóch terminów” w formie uchwały Rady Ministrów. Reguła ta obejmie zatem rządowe projekty ustaw i rozporządzenia. Rząd będzie również rekomendował stosowanie tej zasady do pozarządowych projektów ustaw. Uchwała stanowiła jeden z dwóch wariantów uregulowania zasady „dwóch terminów” zaproponowanych przez Ministra Gospodarki.  Zgodnie z drugim wariantem proponowano wprowadzenie zasady „dwóch terminów” do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Przyjęta uchwała Rady Ministrów wyznacza daty wejścia w życie przepisów określających warunki wykonywania działalności gospodarczej na 1 stycznia i 1 czerwca. Ponadto okres vacatio legis aktów podlegających zasadzie powinien wynosić co najmniej 30 dni.

Proponowana regulacja ma na celu wsparcie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwia racjonalne planowanie działalności gospodarczej. Ponadto zasada ograniczy czas i koszty analizy oraz dostosowywania się firm do nowych przepisów. Celem projektowanej uchwały jest również zwiększenie stabilności systemu prawa, a w konsekwencji zwiększenie zaufania obywateli i przedsiębiorców do państwa.

Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu proponowanego rozwiązania przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić średnio do 3 godzin miesięcznie, co z kolei może przynieść oszczędności w wysokości ok. 1,5 mld zł rocznie w skali gospodarki.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)