e-Podatki

1.3. PIT-4R i PIT-8AR do końca stycznia 2014-01-28


Jeszcze tylko kilka dni (do 31 stycznia) zostało na złożenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składają do urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, natomiast płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych tym samym terminie składają deklarację PIT-8AR.

Deklaracja PIT-4R dotyczy potrąconych i odprowadzonych w danym roku zaliczek na podatek dochodowy, wykazywany układzie miesięcznym. Płatnik przesyła go do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności (jeśli nie ma siedziby).

Na formularzu PIT–8AR płatnicy wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy obliczany, pobierany i wpłacany organom podatkowym w trakcie roku ze ściśle określonych tytułów, m.in. z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, czy wypłaty kwot z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego oraz podatek od przychodów z odsetek od pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych czy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

(Źródło: abc.com.pl)