e-Podatki

1.1. Zmiany organizacyjne w strukturach izb i urzędów skarbowych 2014-01-28


Minister Finansów wprowadza zmiany organizacyjne w strukturach izb i urzędów skarbowych. Czy dzięki temu uda się usprawnić procesy poboru należności podatkowych i podnieść efektywność funkcjonowania administracji podatkowej? W dniu 27 stycznia 2014 r. podpisano nowe zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Zastępuje ono aktualnie obowiązujące w tym zakresie zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów z 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 45).

Zarządzenie uwzględnia wdrażany aktualnie w resorcie Program e-Podatki oraz konsolidację procesów pomocniczych wprowadzaną w izbach i urzędach skarbowych. Nowe regulacje mają wzmocnić nadzorczą i koordynacyjną rolę izby skarbowej nad urzędami skarbowymi, jak również funkcjonowanie administracji w obszarze kontroli i egzekucji.

Przygotowanie administracji podatkowej do wdrożenia prac dotyczących konsolidacji procesów pomocniczych wymagało wprowadzenia zmian dostosowujących w zakresie regulowanym przez zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji izb i urzędów skarbowych oraz nadania im statutów.

Nowe zarządzenie ma wzmocnić funkcjonowania administracji w obszarze kontroli i egzekucji, niezbędnych dla zwiększenia dyscypliny podatkowej i zmniejszenia stanu zaległości podatkowych.

Zmiany wprowadzane nowym zarządzeniem obejmują m.in.:

  • rozszerzenie formuły nadzoru izb skarbowych poprzez przypisanie nadzoru do poszczególnych komórek organizacyjnych izby skarbowej zamiast skupienia tej funkcji w jednej komórce organizacyjnej;
  • utworzenie pionów organizacyjnych w izbach skarbowych w obszarach: zarządzania, finansów i księgowości, organizacji i logistyki, kontroli, poboru i egzekucji oraz orzecznictwa;
  • wzmocnienie kompetencji izby skarbowej w obszarze procesów pomocniczych poprzez wpisanie do zadań odpowiednich komórek organizacyjnych izby skarbowej nadzoru lub koordynacji procesów pomocniczych realizowanych w urzędach skarbowych w zakresie kadr, finansów, logistyki i majątku, zamówień publicznych, IT oraz informacji prawnie chronionych;
  • wzmocnienie i ujednolicenie nadzoru nad kontrolą podatkową, m.in. poprzez utworzenie izbie skarbowej komórek zarządzania ryzykiem zewnętrznym i kontroli podatkowej;
  • wzmocnienie procesu poboru należności podatkowychoraz zwiększenie i ujednolicenie nadzoru nad tym procesemoraz utworzenie w urzędach i izbach skarbowych komórek organizacyjnych spraw wierzycielskich;
  • dostosowanie statutów urzędu i izby skarbowej zmian legislacyjnych dotyczących zadań administracji podatkowej.

Bez zmian pozostają kwestie dotyczące np.:

  • procesów podstawowych realizowanych przez: naczelników urzędów skarbowych działających jako organy podatkowe I instancji i organy egzekucyjne; dyrektorów izb skarbowych działających jako organy nadzoru i organy podatkowe II instancji,
  • funkcjonowania na poziomie województwa izby skarbowej i nadzorowanych urzędów skarbowych, jako odrębnych urzędów w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej,
  • aktualnej siatki 400 urzędów skarbowych i 16 izb skarbowych.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)