e-Podatki

1.2. Prezydent podpisał ustawy ratyfikujące trzy umowy podatkowe 2014-01-14


W dniu 10 stycznia br. prezydent podpisał trzy ustawy o ratyfikacji umów podatkowych: ze Słowacją, Belize oraz Bahamami.

Ratyfikowane ustawy to:
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. – Na podstawie umowy może dochodzić m.in. do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków: dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, a także od towarów i usług. Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. Umowa, oprócz umożliwienia dwustronnej wymiany informacji przez banki oraz inne instytucje finansowe, reguluje kwestie takie jak prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. – W umowie zawarto szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania Stron Umowy w tej materii, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej i in. W odniesieniu do Polski Umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, w przypadku zaś Bahamów- podatków bez względu na rodzaj i nazwę.
    Strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana do udzielenia informacji, które nie znajdują się w posiadaniu jej organów, a także w posiadaniu lub pod nadzorem osób nie pozostają pod nadzorem w ich właściwości miejscowej. Informacje w sprawach podatkowych będą wymieniane bez względu na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa Strony proszonej o pomoc, która jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji Stronie wnioskującej. Istotne znaczenie ma obowiązek uchylenia tajemnicy bankowej. Omawiana Umowa ma prowadzić do zawarcia pełnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Bahamami.
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. – Zmieniono regulacje dotyczące opodatkowania dywidend i odsetek, wprowadzając zwolnienie dywidend z podatku u źródła, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy. Przewidziano w nim także opodatkowanie dochodów z odsetek w państwie, w którym powstają wg stawki 5 proc. kwoty brutto odsetek. Przepisu dotyczący zysków ze sprzedaży majątku uzupełniono o tzw. klauzulę nieruchomościową. Zgodnie z Protokołem dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska nadal stosowała będzie jako podstawową metodę, metodę wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego obejmuje natomiast m.in. zyski przedsiębiorstw, dochody z dywidend, odsetek i należności licencyjnych, zyski ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzenia dyrektorów. Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia przyznawania korzyści umownych oraz zawiera pełną klauzulę wymiany informacji, zgodną ze standardem OECD.
(Źródło: Ministerstwo Finansów; prezydent.pl)