e-Podatki

1.2. Ujednolicenie definicji pochodnych instrumentów finansowych 2013-11-19


Z projektu ustawy (z 17 października 2013 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez resort finansów, wynika, że definicje pochodnych instrumentów finansowych i moment powstania przychodu z ich realizacji, zastosowane w ustawach o PIT i CIT, zostaną ujednolicone. Większość zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

W ustawie brak jest również szczególnej normy, która określałaby moment powstania takiego przychodu, co powoduje wątpliwościami interpretacyjne w związku z ustawą o PIT, w której takie zapisy istnieją (art. 17 ust. 1b).

Aktualne przepisy ustawy o CIT budzą wątpliwości co do bezpośredniego powiązania momentu powstania przychodu z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (np. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i instrumenty dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego) z momentem realizacji praw z nich wynikających.

Zdaniem resortu uzasadnione jest wprowadzenie korelacji pomiędzy momentem powstania przychodów i kosztów z tego tytułu, poprzez wskazanie, że przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w momencie realizacji tych praw.

(Źródło: podatki.biz)