e-Podatki

1.1. Sejm poparł poprawki Senatu do noweli ustawy o CIT 2013-11-12


Sejm przyjął pięć poprawek Senatu zgłoszonych do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz o podatku tonażowym. Zgodnie z ustawą spółki komandytowo-akcyjne będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Na początku proponowano, że CIT będą płacić zarówno spółki komandytowe (SK), jak i komandytowo-akcyjne (SKA), często wykorzystywane do tzw. optymalizacji podatkowej. Sejmowa komisja finansów wykreśliła jednak zapis o opodatkowaniu SK. Główna część nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

Jakie poprawki zaproponował Senat? Zwolnienie z ryczałtowanego opodatkowania przychodów nierezydentów z odsetek i innych praw nie będzie miało zastosowania, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem, a jedynie w sytuacji, gdy jest ona wypłacającym należności z tytułu odsetek i innych praw.

Pozostałe poprawki dotyczą przepisów przejściowych regulujących między innymi zasady opodatkowania przychodów wspólników spółki komandytowo-akcyjnej i jej następców prawnych z tytułu likwidacji spółki i z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki oraz zasady opodatkowania zysku spółki komandytowo-akcyjnej i jej następców prawnych, wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego.

Spółki komandytowe w większości są zakładane przez osoby fizyczne: lekarzy, architektów czy prawników. SKA są tworzone przez osoby prawne, gdzie wspólnikami są firmy (to najczęściej duże przedsiębiorstwa).

W nowelizacji przewidziano również m.in. zmiany dotyczące sekurytyzacji wierzytelności banków. Chodzi o podatek od dochodów z umów o tzw. subpartycypację. To rodzaj zawieranych przez banki transakcji sekurytyzacyjnych, które stanowią jeden z instrumentów zarządzania ich płynnością. Zmieni się moment powstania w banku przychodu oraz kosztów związanych ze zbyciem wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu.

Zmiany dotyczące PIT umożliwiają obniżenie podatku płaconego od dochodu ze sprzedaży odziedziczonych m.in. akcji, wkładów w spółdzielni, innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W takim przypadku do kosztu uzyskania przychodów podatnik mógłby zaliczyć wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie tych praw majątkowych.

(Źródło: PAP)