e-Podatki

1.1. Zakres zwolnień z obowiązku pobierania akcyzy w obrocie paliwami gazowymi 2013-10-29


Od dnia 1 listopada br. - na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - wprowadzono wiele zwolnień od akcyzy, którymi objęto także gaz ziemny i gaz propan-butan zużywane w określonych ilościach przez gospodarstwa domowe do celów opałowych. Obowiązywać będą poniższe limity w przypadku:

a) gazu ziemnego wysokometanowego – 10 m3/h i 8 000 m3/rok,
b) gazów ziemnych zaazotowanych – 25m3/h i 10 650 m3/rok,
c) gazu propan – butan wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej:
– rozprężonego – 10 m3/h i 1 000 m3/rok,
– powietrze – 10 m3/h i 5 000 m3/rok.

Warunkiem koniecznym zwolnienia jest ponadto uzyskanie od odbiorcy gazu oświadczenia, że nie używa go na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego.

Od akcyzy zwolnione zostały również czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

W związku ze zmianami ustawy o podatku akcyzowym konieczne jest zatwierdzenie przez Prezesa URE zmian taryf dla paliw gazowych stosowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich obrotem. W zmienianych taryfach ustalone zostaną trzy poziomy cen, tj. ceny paliw:

  • z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy,
  • przeznaczonych do napędu silników spalinowych,
  • przeznaczonych na cele opałowe.
(Źródło: URE)