e-Podatki

1.4. Czwarta transza deregulacji zawodów w konsultacjach 2013-10-22


Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło konsultacje dotyczące czwartej transzy deregulacji zawodów. Od dnia 17 października 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest specjalna ankieta, za pomocą której można dzielić się propozycjami dotyczącymi deregulacji kolejnych zawodów i wszelkich obszarów działalności zawodowej.

W kolejnej transzy ustawy deregulacyjnej Ministerstwo planuje uwzględnić wszystkie te pomysły, które nie zostały jeszcze ujęte w poprzednich projektach. Do tej pory w trzech kolejnych transzach deregulacją objęto 246 zawodów, z czego aż 71 zawodów zostało całkowicie zderegulowanych.
Konsultacje online mają być jednocześnie próbą upowszechnienia w procesie legislacyjnym tak oczywistego narzędzia jakim w XXI wieku jest Internet.

- Liczymy, że dzięki tej nowej formie konsultacji online uda nam się nawiązać kontakt z obywatelami. (…) Projekt kolejnej transzy powstaje także we współpracy z pozostałymi ministerstwami, w tym w głównej mierze z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z którym pracujemy już nad rozwiązaniem mającym wyeliminować zjawisko podwójnego egzaminowania. Zależy nam, by powszechna stała się możliwość podpisywania przez uczelnie wyższe umów z niektórymi samorządami zawodowymi, dzięki czemu ukończenie uczelni stanie się równoznaczne z uzyskaniem uprawnień zawodowych – podkreśla Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki.

Dotychczasowe prace nad deregulacją dostępu do zawodów opierały się na analizach problemów wskazywanych przez urzędników administracji rządowej. W kolejnym etapie, przy pracach nad IV transzą, odbędą się w dwojaki sposób. Prowadzone będą nie tylko przez administrację rządową, ale także ze szczególnym uwzględnieniem realnego i aktywnego zaangażowania społeczeństwa.
Punktem wyjścia do opracowania trzech transz „ustaw deregulacyjnych”, było stworzenie listy zawodów przeznaczonych do deregulacji, opartej na wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poszczególne ministerstwa zgłaszały swoje stanowiska dotyczące konieczności, bądź jej braku, dalszej regulacji kolejnych podległych sobie zawodów. Następnie szczegółowe rozwiązania legislacyjne zastosowane w przypadku poszczególnych zawodów regulowanych powstawały w Ministerstwie Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z właściwymi ministerstwami.

Sposobem pozwalającym rozwiązać uwidocznione problemy jest zmiana dotychczasowego podejścia do identyfikacji nadmiernych regulacji. Ministerstwo chce zaktywizować społeczeństwo obywatelskie i zebrać informacje o problematycznych regulacjach bezpośrednio od osób, których one dotykają. Właśnie dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało koncepcję „sondażowych konsultacji online”, dzięki czemu kolejna transza deregulacyjna zawierać ma propozycje zmiany przepisów wynikające nie tylko z analiz eksperckich, ale przede wszystkim potrzeb i doświadczeń osób, których przepisy będą dotyczyć.

(Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości)