e-Podatki

2.1. Nieodpłatne świadczenia pracownicze w TK 2013-10-22


W dniu 21 października Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z konstytucją przepisów dot. opodatkowania tzw. nieodpłatnych świadczeń. Właśnie dlatego NSA nie wydał jeszcze uchwały ws. imprez integracyjnych pracowników.

Sędzia Grzegorz Krzymień wyjaśnił, że NSA zawiesił wydanie uchwały ws. imprez integracyjnych do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał, ponieważ "TK prezentuje nowe spojrzenie na prawo podatkowe". Mimo tego, że sprawa, która stała się przyczyną skierowania wniosku do Trybunału dotyczyła tylko finansowania dojazdów pracowniczych, jego zdaniem TK powinien w ogóle odnieść się do pojęcia nieodpłatnych świadczeń. Opodatkowanie tzw. nieodpłatnych świadczeń (bezpłatny transport z pracy i do pracy, koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu na firmowe imprezy integracyjne oraz inne wydatki ponoszone przez pracodawców, z których bezpłatnie korzystają zatrudnieni) wzbudza od dłuższego czasu wiele emocji.

W Trybunale Konstytucyjnym znajduje się już od stycznia wniosek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Przedsiębiorcy domagają się uznania za niezgodne z konstytucją przepisów pozwalających urzędom skarbowym żądać podatku od dodatkowych świadczeń pracowniczych, w tym m.in. właśnie od udziału w imprezie integracyjnej. Nie został jeszcze wyznaczony termin tej rozprawy w TK.

Pojęcie tzw. nieodpłatnych świadczeń jest użyte w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te dokładnie nie precyzują, czym są nieodpłatne świadczenia. Naczelny Sąd Administracyjny ma w związku z tym wątpliwości, czy przepisy te są zgodne z art. 2 i art. 217 konstytucji. W art. 2 chodzi o zasadę demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej. Z drugiego wynika natomiast, że nakładanie podatków, określanie stawek i ulg podatkowych jest możliwe tylko w ustawie.

Z wnioskiem o uchwałę w sprawie imprez integracyjnych zwrócili się do Naczelnego Sądu Administracyjnego: rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz i prokurator generalny Andrzej Seremet. NSA miał zdecydować, czy pracodawca ma potrącać i wpłacać do urzędu skarbowego podatek, gdy zaprosił pracownika na firmową imprezę integracyjną.

Zdaniem Lipowicz byłoby to absurdalne, ponieważ w takiej sytuacji pracodawca, jako organizator imprezy, musiałby każdemu z zaproszonych wręczyć PIT-8, w którym wykazywałby przychód i potrącałby podatek.

Do tej pory sądy orzekały różnie w takich sprawach. W dniu 12 marca br. NSA wydał wyrok, w którym orzekł, że przychodem pracownika jest sama już możliwość wzięcia udziału w firmowej imprezie integracyjnej (sygn. II FSK 1428/11). Natomiast w dniu 25 kwietnia br. NSA oddalił skargę kasacyjną izby skarbowej (sygn. II FSK 1828/11) i stwierdził, że "nie wszystko, co finansowane przez pracodawcę, jest przychodem pracownika, należy wykazać się zdrowym rozsądkiem przy naliczaniu podatku". W maju 2010 r. i w październiku 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał natomiast dwie uchwały dotyczące opodatkowania pakietów medycznych. W obu orzekł, że pakiety medyczne jako nieodpłatne świadczenia są opodatkowane i że można wyliczyć przychód przypadający na poszczególnych pracowników. Takie stanowisko NSA uzasadniał tym, że jeżeli pracownik sam chciałby zapłacić za opiekę medyczną, musiałby zdobyć na to pieniądze, czyli zapracować i zapłacić podatek.

(Źródło: PAP)