e-Podatki

1.3. Trwają konsultacje IV ustawy deregulacyjnej 2013-10-22


Do 12 listopada br. potrwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, czyli tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Projekt zawiera ok. 50 zmian w prawie gospodarczym, dotyczących ponad 30 ustaw. Uproszczenia w prawie likwidujące część obowiązków przedsiębiorców mają przynieść im roczne oszczędności w wysokości ok. 1 mld zł.

Planowane zmiany dotyczą m.in. procedur kontrolnych w polskich portach morskich, prawa celnego, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa ochrony środowiska, administrowania danymi osobowymi oraz przepisów regulujących podpis elektroniczny i dostęp do informacji publicznej.

Główne zmiany:

 • „Pakiet portowy” - skrócenie terminu czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin, wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO),
 • wyłączenie z VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych),
 • umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej),
 • rozszerzenie możliwości udzielania poręczeń dla przedsiębiorców przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie FOŚiGW (ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji, m.in. objęcie dopłatami opłat ustalanych w umowach leasingu),
 • zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych, ułatwienie rozliczeń podatkowych),
 • ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności),
 • zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),
 • zmiany mające na celu zwiększenie dostępności ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa (rozszerzenie delegacji ustawowej umożliwiającej
 • wprowadzenie zmian przez Ministra Gospodarki w przepisów dot. procentowego ustalenia udziału składników pochodzenia zagranicznego w produkcie krajowym),
 • umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne niż organy celne, podmioty (zapewnienie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej usługi),
 • kontynuacja prac nad tzw. kulturą oświadczeń (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń),
 • uproszczenie rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy rejestrującej (ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego z podatkiem od towarów i usług),
 • zwiększenie dostępu do orzeczeń sądowych (zmiany mające na celu upowszechnienie publikowania orzeczeń sądowych na stronach BIP),
 • umożliwienie uzyskania wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego (wprowadzenie na gruncie podatku akcyzowego Wiążącej Informacji Akcyzowej),
 • ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (umożliwienie składania oświadczeń w okresowej umowie zamiast każdorazowo przy zakupie oleju, redukcja zakresu danych określonych w miesięcznym zestawieniu, odstąpienie od stosowania podwyższonej stawki akcyzy w razie niezłożenia zestawienia oświadczeń).

To tylko niektóre zmiany. Z treścią projektu i jego uzasadnieniem można zapoznać się na stronie: http://www.konsultacje.gov.pl

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)