e-Podatki

1.1. Minimalne stawki podatku od środków transportowych 2013-10-15


W 2014 r. minimalne stawki podatku od środków transportowych nie zmienią się. W piątek opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812).

Podatek od środków transportowych płacony jest przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowany jest dany środek transportu w dwóch równych ratach – do 15 lutego i do 15 września danego roku.

O wysokości podatku decydują samorządy. W przypadku niektórych pojazdów o masie równej lub wyższej niż 12 ton Ministerstwo Finansów szczegółowo wyznacza jednak minimalne wartości podatku. Podatek od samochodu ciężarowego o masie od 21 do 23 ton (trzy osie) nie będzie mógł być np. niższy niż 643,73 zł.

(Źródło: podatki.biz)