e-Podatki

1.4. Zmiany w rachunkowości SKOK-ów 2013-10-01


Od 10 października 2013 r. zmienią się zasady dotyczące odpisów aktualizujących w rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1137). Będzie ono mieć zastosowanie już do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.

W rozporządzeniu określono szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przede wszystkim zakres danych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i zasady wyceny aktywów oraz pasywów (w tym również odnośnie tworzenia odpisów aktualizujących). W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia zmieniono zapisy § 6 pkt 5 i 9, czyli możliwość uwzględniania poręczeń w pomniejszeniu dokonania odpisu aktualizującego.

„Nowe brzmienie będzie pozwalało obniżyć podstawę dokonywania odpisu do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości pierwotnie zabezpieczonej kwoty, w przypadku zarówno pożyczek, jak i kredytów poręczonych przez podmiot o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, inny niż Skarb Państwa, bank czy jednostka samorządu terytorialnego. Ponadto w stosunku do podmiotów, u których można wydzielić aktywa netto utrzymany zostanie dodatkowy limit na dotychczasowym poziomie, zezwalający na obniżenie podstawy dokonywania odpisów do wysokości 15% aktywów netto wystawcy zabezpieczenia” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

(Źródło: podatki.biz)