e-Podatki

1.3. E-podatki: Fiskus wypełni zeznania roczne za 2014 r. za podatników 2013-09-24


Fiskus sam wstępnie wypełni zeznania roczne za 2014 r. za podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Będzie można je zaakceptować, wprowadzić poprawki lub złożyć deklarację całkowicie samodzielnie. Ministerstwo Finansów zapowiada, że każdy podatnik będzie miał własne „konto podatnika", gdzie łatwo sprawdzi stan płatności albo zatwierdzi deklarację wstępnie wypełnioną przez administrację podatkową. Będzie też mniej formularzy.

W ramach programu e-Podatki, na który składają się realizowane przez Ministerstwo Finansów trzy projekty: e-Podatki, e-Deklaracje 2 i e-Rejestracja, zintegrowanych zostanie 400 baz danych o podatnikach, ich rozliczeniach i należnościach w jedną.

Program e-Podatki to działania organizacyjne, legislacyjne i informatyczne zmierzające do transformacji polskiej administracji podatkowej i wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności realizacji zadań publicznych, szczególnie dzięki poprawie ściągalności podatków oraz zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych. Docelowo „e-Podatki" mają zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu podatkowego tak po stronie administracji, jak i podatników oraz płatników do wielkości średniej dla państw OECD.

Zgodnie z założeniami wdrożenie e-Podatków ma przyczynić się m.in. do zmniejszenia luki podatkowej przez lepsze wykrywanie nieprawidłowości, uproszczenia procedur w zakresie wymiaru, poboru i dystrybucji podatków czy zmniejszenia obowiązków ewidencyjnych, dzięki m.in. zintegrowaniu obecnych 400 baz danych o podatnikach i ich rozliczeniach i należnościach w jedną. Urzędy skarbowe, mimo że nie będą zbierały informacji od podatników oraz mimo odległości geograficznych pomiędzy siedzibami urzędów, mają mieć dostęp do tych samych danych, a podatnicy nie będą musieli ich dostarczać różnym organom administracji publicznej kolejny raz (dane podatników będą automatycznie wymieniane również z rejestrami prowadzonymi przez inne organy, np. ZUS). Docelowo każdy podatnik będzie miał własne „konto podatnika" ze wszystkimi rozliczeniami podatkowymi, gdzie można łatwo sprawdzić stan płatności albo zatwierdzić deklaracje wstępnie wypełnioną przez administrację podatkową. Wyeliminowane też zostaną niektóre rodzaje formularzy i druków, które dotychczas musiały być tworzone wyłącznie z powodu niedoskonałości systemów informatycznych.

Podpisana 1 lutego br. umowa z firmą Signity SA przewiduje zakończenie programu w 2021 r. Koszt programu e-Podatki – 232 mln zł – jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)