e-Podatki

Tłumaczenie na koszt podatnika. 2006-01-24


Koszt tłumaczenia dokumentu dającego prawo do odliczenia od podatku obciąża podatnika. To on jest zobowiązany do potwierdzenia faktu wydatkowania środków finansowych na cele uprzywilejowane przez ustawodawcę.

(…) Wyrok dotyczy skargi podatniczki, która skorzystała z ulgi podatkowej. Ponieważ jednak dowód potwierdzający poniesienie wydatku został sporządzony w języku obcym, organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia.

Stanowisko to potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Oddalając skargę sąd podkreślił, że zgodnie z art. 27 konstytucji językiem urzędowym w Rzeczpospolitej Polskiej jest język polski. Potwierdzają to dodatkowo przepisy ustawowe. Wymienione w nich podmioty zobowiązane są do dokonywania czynności urzędowych w języku polskim. Do tych jednostek należą także organy podatkowe, jako organy administracji publicznej.

Zdaniem sądu organy podatkowe są zobowiązane do stosowania języka polskiego nie tylko w przedmiocie rozstrzygnięcia, ale również w zakresie całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Skutkuje to tym, że wszystkie dokumenty, napisane w języku obcym, stanowiące podstawę faktyczną, powinny być przetłumaczone na język polski.

W ocenie sądu w prawie podatkowym nie ma zastawania zasada z kodeksu cywilnego, który reguluje ciężar dowodu w prawie cywilnym. W tym zakresie sąd nie podzielił stanowiska organów podatkowych. W prawie podatkowym obowiązuje ogólna reguła, z której wynika, że to na organach spoczywa obowiązek zebrania materiału dowodowego. Jednak WSA zauważył, że ustawodawca niejednokrotnie w przepisach materialnego prawa podatkowego nakłada na podatnika obowiązek przedstawienia pewnych dokumentów czy też innych dowodów.

Sąd podkreślił, że to podatnik, jeśli chce uzyskać konkretne korzyści w zakresie prawa daninowego, zobowiązany jest na podstawie materialnych przepisów prawa podatkowego do inicjatywy i w jej wyniku do zaprezentowania dowodów lub faktów. Uprawnienie podatnika nie może się przerodzić w obowiązek organu, bo nie znajduje to oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

W opisywanej sprawie podatniczka powinna mieć dowód poniesienia wydatków uprawniających do ulgi. A skoro na podatniku ciąży obowiązek wykazania wydatku w oparciu o właściwy dokument, to również na podatniku spoczywa ciężar pokrycia kosztów tłumaczenia tego dokumentu. To przecież podatnik wywodzi z tego faktu korzyść dla siebie – podkreślił sąd. (…) (wyrok WSA w Warszawie z 30 września 2004 r., sygn. akt III SA 1946/03, niepublikowany).