e-Podatki

Fiskus skorzysta z dowodów prokuratora. 2006-01-24


W postępowaniu podatkowym będzie można korzystać z dowodów i materiałów zebranych w niezakończonym jeszcze postępowaniu karnym albo karnym skarbowym.

(…) Kontrole u tzw. dużych podatników będą wszczynane tak samo jak u wszystkich innych przedsiębiorców. Do tych dwu innowacji sprowadza się nowelizacja ustaw: z 1991 r. o kontroli skarbowej oraz ordynacji podatkowej z 1997 r. Pierwsze czytanie tej noweli ma się odbyć na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się dzisiaj.

Obecnie do wszczęcia kontroli skarbowej u tzw. dużego podatnika jest uprawniony wyłącznie generalny inspektor kontroli skarbowej, a materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe mogą być wykorzystane w postępowaniu podatkowym i w toku kontroli skarbowej dopiero po prawomocnym zakończeniu tych pierwszych. Kwestia ta wywołała liczne kontrowersje i dyskusję również na naszych łamach.

Dowody od prokuratora
Nowelizacja ma przywrócić stan sprzed wejścia w życie ostatniej dużej noweli do ordynacji, czyli sprzed 1 września 2005 r. Chodzi o nadanie art. 181 ordynacji poprzedniego brzmienia, tj. o przywrócenie możliwości korzystania w postępowaniu podatkowym i kontrolnym także z materiałów z postępowania karnego albo w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe jeszcze niezakończonego.

Rezultatem bowiem zmian wprowadzonych do art. 181 ordynacji było - twierdzą autorzy nowelizacji - ograniczenie możliwości wyjaśnienia faktów, przedłużenie postępowań podatkowych, niezrozumiałe zróżnicowanie wiarygodności dowodów przeprowadzanych przez poszczególne organy.

Organy podatkowe i kontroli skarbowej zmuszone są do powtarzania dowodów, w tym specjalistycznych opinii biegłych, bo nie mogą - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego czy karnego skarbowego - korzystać z materiałów zgromadzonych przez prokuratora.

Duzi jak inni
Do skuteczniejszej pracy organów kontroli skarbowej ma się przyczynić także druga zmiana: rezygnacja ze szczególnego trybu wszczynania kontroli u tzw. dużych podatników. Dotychczasowe rozwiązanie przewidujące, że może ją u nich wszcząć tylko generalny inspektor kontroli skarbowej, powodowało wydłużenie tego procesu i zbędne mnożenie dokumentów - czytamy w uzasadnieniu noweli. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 24/01/2006)