e-Podatki

2.1. Podatki najważniejszą barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej 2013-09-24


Wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem to według polskich przedsiębiorców najważniejsza bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tak wynika z najnowszej edycji raportu pn. „Przedsiębiorczość w Polsce”, który publikuje co roku resort gospodarki.

W II połowie 2012 r. wyraźnie wzrosło negatywne postrzeganie roli podatków i innych opłat – uznało je za najważniejszą barierę 40 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Na kolejnym miejscu (20 proc. wskazań) znalazły się małe obroty. Pozostałe bariery zebrały nie więcej niż 10 proc. Głosów. Były to m.in. biurokracja, konkurencja innych firm, skomplikowane prawo, zatory płatnicze oraz korupcja.

Jak podano w raporcie „W Polsce w 2012 r. klin podatkowy zwiększył się o 1,2 pkt proc. i wyniósł, dla przeciętnego wynagrodzenia, 35,5 proc. W zestawieniu z państwami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, kształtuje się on w dalszym ciągu na stosunkowo niskim poziomie. Mimo to w ocenie przedsiębiorców wysokość obciążeń podatkowych i parapodatkowych pozostaje jedną z głównych barier prowadzenia działalności gospodarczej”.

Autorzy raportu przedstawili również kilka rekomendacji zmian. Dotyczą one także podatków. Zaproponowano np. „uproszczenie oraz zapewnienie przejrzystości systemu podatkowego, m.in. poprzez racjonalizację ulg podatkowych, ograniczenie liczby regulacji w zakresie podatku VAT oraz ich uproszczenie”. W raporcie sugeruje się też „eliminację albo zmianę przepisów wprowadzających nadmierne obciążenia administracyjne, finansowe i sprawozdawcze” oraz „obniżenie kosztów zakładania i przekształcania przedsiębiorstw”. Nie podano przy tym jednak żadnych konkretnych propozycji.

Po raz pierwszy raport opublikowano w 2003 r. Te coroczne publikacje mają na celu przedstawienie aktualnych informacji na temat stanu polskiej przedsiębiorczości.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki, podatki.biz)