e-Podatki

PIT-28 zbliża się do mety. 2006-01-24


Dla ryczałtowców ustawodawca przewidział znacznie krótszy niż dla opodatkowanych na zasadach ogólnych termin na dokonanie rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Otóż podatnicy korzystający ze zryczałtowanego podatku dochodowego, od zakończenia roku podatkowego mają tylko miesiąc na ostateczne rozliczenie się z fiskusem.

(…) Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje bowiem, że podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany są obowiązani do złożenia rocznego zeznania w terminie do 31 stycznia następnego roku, we właściwym urzędzie skarbowym. Tym samym zeznanie za 2005 r. ryczałtowcy mają obowiązek złożyć w terminie do 31.01.2006 r., wykazując w nim wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Również 31 stycznia 2006 r. upływa ostateczny termin zapłaty na rachunek urzędu skarbowego ryczałtu za grudzień 2005 r. (dla tych podatników, którzy w ubiegłym roku opłacali podatek za poszczególne miesiące) albo za IV kwartał 2005 r. (jeżeli podatnik korzystał z opłacania ryczałtu za okresy kwartalne).

Składając zeznanie za 2005 r., podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego korzysta z druku zeznania PIT-28 oraz załączników do zeznania PIT-28:

informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A),

informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B),

informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),

informacji o odliczeniach wydatków mieszkaniowych w 2005 r. (PIT/D).
Warto ponadto przypomnieć, że podatnicy nie mają obowiązku osobistego złożenia zeznania PIT-28 - mogą tego dokonać za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania zeznania pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. (…)


(źródło: Gazeta Podatkowa 23/01/2006)