e-Podatki

1.2. Dochody podatkowe w 2014 r. wyniosą 247.980,007 mln zł 2013-09-10


Dochody podatkowe w 2014 r. wyniosą 247.980,007 mln zł - wynika z projektu budżetu na 2014 rok. Całkowite dochody budżetowe w 2014 r. prognozowane są na poziomie 276.512,224 mln zł.

W projekcie budżetu na 2014 założono, że główna stopa procentowa NBP wyniesie w 2013 r. średnio 2,9 proc., a w 2014 r. 2,5 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. natomiast 1,6 proc.

"Wobec postępującego ożywienia aktywności gospodarczej, w 2014 r. przewidywany jest stopniowy wzrost inflacji, choć w warunkach utrzymującej się ujemnej luki produktowej presja inflacyjna powinna być nadal niska. Przy założeniu braku szoków podażowych na rynkach światowych i na rynku krajowym oraz stabilizacji cen surowców, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. prognozowany jest na 2,4 proc." - napisano w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 rok.

(Źródło: PAP)