e-Podatki

1.4. Zmiany w VAT od 1 października 2013 2013-09-03


W dniu 1 października wejdzie w życie ustawa z 26 lipca 2013 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oraz złoto). Ma to ukrócić proceder wyłudzeń podatkowych. Zmiany dotyczą też oraz zwolnienie dostawy towarów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego. W dniu 29 sierpnia br.ustawa została podpisana przez prezydenta Komorowskiego i czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług dotyczą zwolnienia dostawy towarów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz mechanizmów i instrumentów przeciwdziałania nadużyciom w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Jak poinformowano w komunikacie: "Przeciwdziałaniu oszustwom w obrocie tzw. towarami wrażliwymi służyć ma: rozszerzenie katalogu towarów w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według zasad tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, wyłączenie w określonych sytuacjach możliwości rozliczeń za okresy kwartalne oraz wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców".

Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej stanowią konsekwencję wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, a ich istotą jest rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiadających jako osoby trzecie. Z kolei zmiany w zakresie ustaw nowelizujących dotyczą definicji pojazdu specjalnego, a także terminu wystawiania faktur dotyczących dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego i świadczenia usług dystrybucyjnych w tym zakresie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przepisów dotyczących zmian w treści załącznika nr 11, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14. dzień od dnia ogłoszenia oraz przepisów zmieniających ustawy nowelizujące, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

(Źródło: prezydent.pl)