e-Podatki

1.3. Zmiany w formularzach PIT 2013-09-03


Wzory formularzy PIT mają zostać dostosowane do zmian, które zaczną obowiązywać przy rozliczeniach za 2013 r. Chodzi zwłaszcza o zmiany w zakresie ograniczenia w stosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, wprowadzone nowelizacją z 24 października 2012 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tą nowelizacją m.in. artyści, twórcy i dziennikarze mogą korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania tylko w ograniczonym zakresie. Łączne koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych nie mogą od 1 stycznia 2013 r. przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (obecnie 42 764 zł w skali roku).

W formularzach zrezygnowano również z pól przeznaczonych na podanie niektórych danych identyfikacyjnych (z powodu zmian wprowadzonych nowelizacją (z dnia 29 lipca 2011 r.) ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników).

We wzorach zamieszczone zostały pouczenia dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej za określone działania albo zaniechania, które zastąpią dotychczas stosowane oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu.

Wprowadzenie nowych wzorów (w sumie 12 wzorów, w tym formularze zeznań PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39 oraz załączników PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z i PIT/ZG)  przewiduje projekt rozporządzenia z 8 sierpnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe wzory będą mieć zastosowanie do dochodów (ewentualnie poniesionych strat) uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i ma zastąpić rozporządzenie z dnia 14 listopada 2011 r. (Dz. U. nr 252 poz. 1518 oraz z 2012 r. poz. 1331).

(Źródło: podatki.biz)