e-Podatki

1.4. Umowa z Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych 2013-08-27


W dniu 22 sierpnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Do tej pory Rzeczpospolita Polska nie była związana umową z Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Omawiana Umowa z Gibraltarem została przygotowana w oparciu o wybrane postanowienia Modelowej Konwencji OECD, odnoszące się do wymiany informacji w sprawach podatkowych. Po wejściu w życie Umowy między Polską a Gibraltarem, stanie się ona częścią funkcjonujących już w Polsce mechanizmów wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Obowiązek Strony proszonej o pomoc w dostarczeniu informacji nie jest ograniczony miejscem zamieszkania, siedzibą lub obywatelstwem osoby, której informacje dotyczą lub  miejscem zamieszkania, siedzibą lub obywatelstwem osoby posiadającej bądź sprawującej nadzór nad informacjami będącymi przedmiotem wniosku. Informacje w sprawach podatkowych będą wymieniane bez względu na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich do własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa Strony proszonej o pomoc, która jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji Stronie wnioskującej.

W Umowie znalazły się szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania Stron Umowy w tej materii, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej i in. W odniesieniu do Polski Umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, w przypadku zaś Gibraltaru – wszystkich podatków, bez względu na ich rodzaj i nazwę.

(Źródło: prezydent.pl)