e-Podatki

1.4. Wykaz organizacji pożytku publicznego aktualizowany na bieżąco 2013-08-20


W dniu 13 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma być prowadzony i aktualizowany na bieżąco. Organizacja przestająca spełniać wymogi ustawowe, np. tracąca status uprawniający do zbierania takich środków, ogłaszająca upadłość lub likwidację, zostanie usunięta z rejestru.

Jak uzasadnia ministerstwo, nowelizacja zmniejszy ryzyko, że przekazane przez podatników pieniądze trafią do podmiotów niespełniajacych ustawowych wymogów. Warunkują one uwzględnienie organizacji w wykazie.

Projekt zobowiązuje organizacje pożytku publicznego do podania numeru rachunku bankowego naczelnikowi urzędu skarbowego do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym. Obecnie ostatecznym terminem na złożenie właściwego numeru rachunku był 31 stycznia. Takie rozwiązanie nierzadko powodowało, że organizacje spóźniały się z przekazywaniem numeru konta. Wówczas środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych były zwracane do budżetu państwa.

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)