e-Podatki

1.3. Prezydent podpisał ustawę o umowie podatkowej z USA 2013-08-13


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-amerykańskiej konwencji ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Opartą na aktualnej wersji Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku konwencję podpisano w 13 lutego 2013 r. w Warszawie. Zastąpi ona obowiązującą dotychczas umowę z 1974 r.

W komunikacie wyjaśniono, że "Konwencja pozwoli zapobiegać szkodliwemu zjawisku międzynarodowego, podwójnego opodatkowania, w tym wypadku w dwustronnych stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a USA. Będzie ona mieć zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w USA lub w obu państwach".

Na wniosek strony amerykańskiej wprowadzono do Konwencji przepis, który zastrzega prawo każdego z państw do opodatkowania, zgodnie z prawodawstwem krajowym, obywatela lub osoby prawnej mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na jego terytorium. Zgodnie z tym przepisem każde z państw ma prawo do opodatkowania dochodów byłych obywateli lub osób długo zamieszkujących dany kraj - w odniesieniu do dochodów uzyskanych w tym państwie, również w okresie 10 lat po zmianie miejsca zamieszkania lub utracie obywatelstwa.

W Konwencji określono, jakie podmioty, w jakim zakresie i na jakich zasadach będą opodatkowane w jednym lub w drugim państwie. Uregulowano kwestie opodatkowania m.in. dochodów z odsetek, należności licencyjnych, zysków ze sprzedaży majątku, dywidend, emerytur, alimentów, czy rent. Zamiast dotychczasowego zwolnienia z podatku za uzyskane odsetki, wprowadzona zostanie stawka podatkowa 5 proc. Taka sama stawka będzie dotyczyć dochodu z należności licencyjnych (poprzednio było to 10 proc.).

Wynagrodzenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w jednym państwie a zatrudnionych w drugim, mogą być w nim opodatkowane, jeśli pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 183 dni w każdym 12 miesięcznym okresie w danym roku podatkowym.

Osobno uregulowano opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów, artystów i sportowców. Wskazano, że emerytury, ubezpieczenia społeczne, renty kapitałowe, alimenty i świadczenia na rzecz dzieci, będą - z pewnymi wyjątkami - opodatkowane w państwie rezydencji danej osoby. Emerytury i renty pochodzące z państwowego systemu zabezpieczeń społecznych podlegać będą opodatkowaniu jedynie w państwie, w którym są wypłacane. Konwencja ustala tez zasady opodatkowania świadczeń innych niż wynagrodzenie za pracę, a otrzymywanych przez studentów, uczniów i praktykantów.

Zgodnie z konwencją do obliczenia podatku od np. wynagrodzeń będzie stosowana metoda tzw. wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej, wedle której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej.

Dla dochodów od dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków majątkowych i innych dochodów - Polska będzie stosowała metodę zaliczenia proporcjonalnego. Polega ona na tym, iż podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

W Konwencji przewidziano pełną klauzulę wymiany informacji dotyczących opodatkowania między Polską a USA.

(Źródło: PAP; prezydent.pl)