e-Podatki

1.2. Skuteczniejsza wymiana informacji podatkowych z fiskusami z innych krajów UE 2013-08-13


Senat zgłosił cztery poprawki doprecyzowujące nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, która ma umożliwić skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z fiskusem z innych krajów UE. Musi je jeszcze zaakceptować Sejm.

Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę dotyczącą współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (zastępującą poprzednią z 1977 r.).

Zdaniem ministerstwa finansów zmiany nie dotyczą bezpośrednio polskich podatników. Mają ułatwić polskiemu fiskusowi dochodzenia należności podatkowych w innych państwach europejskich, a z kolei administracjom podatkowym z innych państw europejskich ułatwienie dochodzenie ich należności w Polsce.

Wymiana informacji podatkowych ma objąć informacje istotne do stosowania i wykonywania przepisów dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego. Wyłączone z niej są informacje objęte przepisami unijnymi odnoszącymi się do współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w zakresie podatku VAT, ceł i podatku akcyzowego, a także dotyczące: składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej, należności o charakterze umownym, w szczególności wynagrodzeń za usługi użyteczności publicznej.

W ustawie określono też dodatkowe warunki korzystania z pomocy państw członkowskich UE przy doręczaniu pism. Minister finansów wyznaczy organ, który będzie przekazywał obcym władzom podatkowym wnioski o doręczenie pism, o udzielenie informacji oraz będzie udzielał informacji. Obecnie zadania te realizuje Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, które funkcjonuje w ramach Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zmiany wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: PAP)