e-Podatki

1.2. Konsultacje projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 2013-08-06


Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Jego celem jest uproszczenie otoczenia prawnego dla wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności umożliwienie przedsiębiorcom wykonywania procedur administracyjnych przez Internet.

Określenie wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych ma być pierwszym krokiem w kierunku pełnej elektronizacji procedur administracyjnych. Dzięki temu standard usług świadczonych przez administrację publiczną ma zostać podwyższony, a działanie e–administracji usprawnione.

Zgodnie z projektem, w 22 ustawach szczegółowych wprowadzony zostanie przepis nakładający na właściwe organy obowiązek udostępnienia wzoru pisma w postaci dokumentu elektronicznego. W ten sposób udostępnionych zostanie 71 wzorów pism do procedur administracyjnych.

W przypadku nieudostępnienia wzoru pisma przez właściwych ministrów, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ogólnego wzoru, który zostanie określony przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Standaryzacja wzorów pism w procedurach administracyjnych umożliwi ich elektronizację. Wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism dotyczące m.in. wniosków o: wydanie zezwolenia, wpis do rejestru, zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, wydanie licencji czy zgłoszenia danej działalności właściwemu organowi.

Projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych opublikowano na platformie Ministerstwa Gospodarki „konsultacje on-line” http://konsultacje.gov.pl/

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)