e-Podatki

1.5. Nowe wzory formularzy ZUS 2013-08-06


Od września zaczną obowiązywać nowe wzory formularzy ZUS. Tak przewidziano w nowelizacji rozporządzenia ws. wzorów formularzy ZUS, która dostosowuje je m.in. do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Z dotychczasowych wersji będzie można korzystać tylko do 31 grudnia 2013 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 24 lipca 2013 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 września 2013 r.

Wzory ZUS ZUA, ZUS RCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUZ ZWUA i ZUS ZSWA zostaną dopasowane do zmian wprowadzonych przez nowelizację (z 19 lipca 2011 r.) ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgodnie zktórą m.in. odstąpiono od obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL – jeśli nie prowadzą działalności lub nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT.

We wzorach dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA wprowadzone zostaną pola do wykazania należnych składek według wszystkich źródeł finansowania. Zdaniem resortu pracy, jest to niezbędne „w celu zapewnienia poprawności wypełniania tych dokumentów przez płatników składek oraz zapewnienia im pełnego wsparcia przy weryfikacji poprawności ich wypełnienia w programie PŁATNIK”.

W miejsce załącznika ZUZ RMUA wprowadzone mają zostać nowe druki: informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej i informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.

Z dotychczasowych wzorów będzie można jeszcze korzystać do 31 grudnia 2013 r. – zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (oprogramowanie dostosowane do dotychczasowych wymogów).

Pozostałe zmiany dotyczą modyfikacji obowiązujących i wprowadzenie nowych kodów, umożliwiających identyfikację zasiłków macierzyńskich i wyrównywania zasiłku macierzyńskiego – wypłacanych zarówno przez ZUS, jak i płatników składek.

(Źródło: podatki.biz)