e-Podatki

1.5. Skarbówka zawiadomi podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed jego upływem 2013-07-30


Podczas ostatniego posiedzenia sejm przyjął nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne, wykonującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. Nowelizacja nakłada na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu lub nierozpoczęciu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował wówczas przepis zawieszający termin przedawnienia podatku w wyniku wszczęcia postępowania karnoskarbowego, o czym podatnik nie jest informowany do dnia upływu ustawowego terminu przedawnienia. Chodzi o sytuacje, w których dłużnik jest przekonany o tym, że w określonym terminie jego zobowiązania np. podatkowe ulegną przedawnieniu. Tymczasem bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony przez np. urząd skarbowy w związku z tym, że w sprawie podejrzenia niezapłacenia podatku toczy się postępowanie karnoskarbowe, o którego wszczęciu podatnik nie został poinformowany.

Nowelizacja nakłada na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu lub nierozpoczęciu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Ustawa przewiduje, że wszczęcie postępowania karnego, karnoskarbowego, wykroczeniowo-skarbowego przed postawieniem zarzutów będzie powodowało zawieszenie lub nierozpoczęcie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, o ile dłużnik zostanie poinformowany o ich wszczęciu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

(Źródło: Sejm.gov.pl)