e-Podatki

2.1. RPO: Umowa dożywocia i odsetki zwolnione z PIT 2013-07-30


Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zwróciła się do ministra finansów Jacka Rostowskiego o zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym PIT przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o dożywocie oraz odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego.

Z umów o dożywocie korzystają najczęściej osoby starsze, schorowane, w trudnej sytuacji finansowej. Umowy te są zazwyczaj zawierane między członkami rodziny. Na podstawie takiej umowy właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Problemy zaczynają się w razie sprzedaży takiej nieruchomości. Większość sądów administracyjnych uznaje, że przychód ze zbycia nieruchomości (przed upływem 5 lat od jej nabycia) uzyskany w związku z zawartą umową podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. RPO zwróciła się z prośbą o rozważenie, czy tak ważny cel społeczny jak zaopatrzenie seniorów w podstawowe środki do życia nie wymaga objęcia przychodów z tytułu umów o dożywocie zwolnieniem podatkowych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Drugi apel dotyczył opodatkowania odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanych na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Obecnie takie odsetki uznaje się za przychód z innych źródeł i – jeśli nie są objęte żadnym zwolnieniem – podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT.

Zdaniem prof. Lipowicz „cywilnoprawny charakter odsetek wypłacanych obywatelom na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego jest argumentem przemawiającym za rozważeniem objęcia wypłaty takich odsetek zwolnieniem podatkowym. Z istoty tego rodzaju odsetek można wnosić, że ich przyznanie - w większości przypadków – nie wzbogaca beneficjenta w żaden sposób, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę. Dramatyczne sytuacje osobiste i finansowe osób otrzymujących odsetki mające charakter odszkodowawczy stanowi dodatkowe – aksjologiczne – wzmocnienie tej argumentacji”.

(Źródło: podatki.biz)