e-Podatki

1.1. 75-proc. podatek od nieujawnionego dochodu zgodny z konstytucją 2013-07-23


Fiskus może nakładać wysokie podatki od dochodu niezgłoszonego przez podatnika. Trybunał Konstytucyjny orzekł w dniu 18 lipca br., że 75-proc. podatku od nieujawnionego dochodu jest zgodny z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1. art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r.

a) nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 46 i art. 64 ust. 3 konstytucji,

b) jest zgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 konstytucji.

2. art. 20 ust. 3 powyższej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 konstytucji.

3. art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 konstytucji. Przepis ten traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

TK argumentował, że tak wysoka kara ma pełnić funkcję prewencyjną, zniechęcając do unikania opodatkowania, a także rekompensować straty poniesione przez Skarb Państwa, zarówno za podatek nieuiszczony na zasadach ogólnych wraz z odsetkami za zwłokę, jak i koszty prowadzonych postępowań.

Chociaż w skardze konstytucyjnej przedstawiono wiele zarzutów dotyczących niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów o podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, ze względu na niespełnienie przez skarżącą wymogów formalnych nie wszystkie z nich zostały rozpatrzone merytorycznie, a część zarzutów cofnięto w trakcie rozprawy.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał wyjątkowo niejasny sposób wyliczania przez urzędy skarbowe ukrytego dochodu, niejednoznaczne zasady ustalanie biegu przedawnienia w tym zakresie oraz brak możliwości uwzględnienia zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego powstałego na zasadach ogólnych. Przepis ten ma być poprawiony w ciągu 18 miesięcy.

(Źródło: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09)