e-Podatki

1.2. Niższe odsetki podatkowe 2013-07-09


W dniu 3 lipca br. Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz obniżyła stopy procentowe z o 0,25 proc. Od 4 lipca br. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek).

Stopy procentowe NBP zostały obniżone do poziomu:
  • referencyjna stopa procentowa NBP – 2,5 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa – 4 proc.,
  • depozytowa – 1 proc.,
  • redyskonta weksli – 2,75 proc. 

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.