e-Podatki

1.1. Krócej poczekamy na NIP i REGON 2013-07-02


Z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że rozpoczynanie działalności gospodarczej ma być prostsze i szybsze, ponieważ skrócony zostanie czas oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP.

Przedsiębiorca, który podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, po jego dokonaniu, będzie mógł rozpocząć działalność, w tym gospodarczą. Będzie to możliwe, ponieważ wraz z wpisem do KRS podmiot otrzyma numery NIP i REGON. Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być 7 dni.

Proponowane przepisy mają zmodyfikować funkcjonowanie tzw. jednego okienka, które działając od końca marca 2009 r. nie przyniosło oczekiwanych efektów w postaci skrócenia czasu rozpoczynania działalności gospodarczej. Obecnie w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis do KRS przedsiębiorca składa dodatkowe formularze (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS). Po zarejestrowaniu podmiotu, KRS przesyła te formularze do wskazanych instytucji. Jednak w sytuacji, gdy są one niekompletne to poszczególne urzędy wzywają przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Zgodnie z założeniami, podmiot składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS nie musiałby już dołączać dodatkowych, wymaganych obecnie wniosków i zgłoszeń (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS).

Po wpisaniu podmiotu do KRS automatycznie następowałoby - elektronicznie - przekazanie danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, a tym samym automatyczne nadanie numerów REGON i NIP. Nadane numery NIP i REGON byłyby od razu zamieszczone i ujawnione w KRS. Sąd rejestrowy, doręczając podmiotowi odpis postanowienia o dokonaniu wpisu do KRS, dołączałby do niego zaświadczenie z nadanymi numerami REGON i NIP. Informacje o przedsiębiorcy zawarte w KRS stanowiłyby podstawowy pakiet danych, z których korzystałyby inne instytucje - urząd skarbowy, GUS i ZUS. Tak więc urzędy między sobą wymieniałyby dane dotyczące przedsiębiorcy.

Obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Dotyczy to danych potrzebnych skarbówce, GUS i ZUS, czyli takich, których nie trzeba ujawniać w KRS i (lub) których podmiot nie ma składając wniosek o wpis do tego rejestru, np. numer rachunku bankowego. Przedsiębiorca te dane będzie zamieszczał na jednym formularzu i składał w ciągu 21 dni od wpisu w urzędzie skarbowym, który przekaże je GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności, w tym gospodarczej.

(Źródło: www.premier.gov.pl)