e-Podatki

1.4. Zwolnienie z podatku od spadku w Trybunale Konstytucyjnym 2013-06-04


Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy przepisy o warunkach zwolnienia z podatku od spadków i darowizn członków najbliższej rodziny zmarłego były zgodne z konstytucją. Trybunał zajmował się już tą sprawą 6 grudnia 2012 r., ale wtedy odroczył rozprawę bezterminowo.

Od początku 2007 r.  niektórzy spadkobiercy (małżonek, dzieci, wnuki, rodziców, rodzeństwo, pasierbowie, macocha, ojczym) zostali zwolnieni z obowiązku rozliczenia podatku spadkowego. Aby ze zwolnienia skorzystać, muszą jednak zgłosić nabycie spadku w określonym terminie. Obecnie termin ten wynosi 6 miesięcy od uprawomocnienia się sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W razie spóźnionego zgłoszenia liczy się go jak dla I grupy podatkowej.

Termin ten był krótszy (miesięczny) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Nie wszyscy spadkobiercy byli w stanie go dotrzymać. Tym bardziej, że termin miesięczny nie może być liczony od daty otrzymania prawomocnego orzeczenia sądu, ani też od daty nadania orzeczeniu klauzuli prawomocności, a od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

WSA w Krakowie, który rozpatrywał skargę pewnej wdowy na decyzję Izby Skarbowej, która uznała, że podatniczka terminu nie dotrzymała, nabrał wątpliwości, czy określający taki warunek art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.) jest zgodny z Konstytucją. Jego zdaniem podatnikom często sprawia trudność prawidłowe obliczenie daty uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku, a więc początkowej daty biegu terminu na dokonanie zgłoszenia. O konstytucyjność tych przepisów rozstrzygnie dzisiaj Trybunał Konstytucyjny.

 (Źródło: Trybunał Konstytucyjny)