e-Podatki

1.3. Interpretacje indywidualne również w zamówieniach publicznych 2013-05-28


Od 1 lipca 2014 r. strona publiczna, ogłaszająca przetargi na wykonanie zamówień publicznych, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Taka możliwość przewidziano w jednej z ponad 150 zmian przewidzianych w założeniach do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzony ma zostać zapis, zgodnie z którym podmiot zamawiający będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Interpretacje takie mają dotyczyć tylko wpływu podatków na cenę danego zamówienia.

Zmianę tę wprowadzono z powodu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt II CZP 52/11). Stwierdzono w niej, że "określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki”.

Zdaniem resortu finansów przyznanie stronie publicznej prawa do występowania o interpretację wzmocni reguły konkurencji i zasady jednolitego traktowania startujących w przetargach firm.

(Źródło: podatki.biz)