e-Podatki

1.4. Skarbówka zablokuje konto na 3 miesiące 2013-05-21


Dyrektorom urzędów kontroli skarbowej oraz generalnemu inspektorowi kontroli skarbowej przyznane ma zostać prawo do blokowania rachunków bankowych. Taką propozycję przedstawił resort finansów w założeniach do nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Prawo to przysługiwałoby Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej i dyrektorom urzędów kontroli skarbowej „w związku z podjętym postępowaniem przygotowawczym wobec podmiotów występujących o nienależny zwrot podatku bądź nieodprowadzających VAT lub akcyzy”. Blokada mogłaby zostać zastosowana, gdyby dyrektor UKS lub GIKS zyskał uprawdopodobnione informacje o posługiwaniu się rachunkiem bankowym w związku z popełnianiem przestępstw, o których mowa w art. 54–56 oraz art. 76 kodeksu karnego skarbowego oraz gdy kwota uszczuplenia lub narażonej na uszczuplenie należności przekracza pięćdziesięciokrotną wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie 80 tys. zł (obecnie 1600 zł razy 50).

Blokada konta następowałaby w drodze postanowienia na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące od daty jego doręczenia. Postanowienie określałoby zakres, sposób i termin blokady, a w uzasadnieniu okoliczności, z których wynika konieczność blokady rachunku. Przysługiwałoby na nie zażalenie do Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Propozycjami zaniepokojeni są eksperci. Blokada rachunków bankowych oznaczałaby pozbawienie ich właściciela prawa do posługiwania się nim, co przedsiębiorcom uniemożliwiłoby prowadzenie działalności gospodarczej.

(Źródło: abc.com.pl; Dziennik Gazeta Prawna)