e-Podatki

1.2. Zmiana przepisów dot. zagranicznych spółek kontrolowanych 2013-05-21


Przerzucanie dochodów do spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania ma zostać ukrócone. Ministerstwo Finansów poinformowało o pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidującym opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation - CFC). Projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

Polscy rezydenci mieliby obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych i opodatkowania ich 19% stawką podatku. Dochody zagranicznej spółki kontrolowanej ustalane byłyby na podstawie przepisów polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub prawnych w zależności od tego, czy wspólnikiem zagranicznej spółki jest osoba fizyczna czy prawna.

W projektowanych przepisach zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana poprzez odwołanie do trzech kryteriów dotyczących poziomu kontroli (25% udziału w kapitale, praw głosu lub udziału w zysku), charakteru uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów (50% przychodów o charakterze finansowym) oraz położenia zagranicznej spółki w kraju o niskim poziomie opodatkowania (niższym o 25% od obowiązującej w Polsce stawki CIT). Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznana będzie ponadto każda spółka położona w kraju wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez Ministra Finansów w formie rozporządzenia.

Przepisy te nie będą miały zastosowania do podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Europejskiego, o ile zagraniczna spółka prowadzi tam rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przewidziano również dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro. Aby nie doszło do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów, możliwe będzie potrącanie podatku dochodowego zapłaconego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, jak również pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwoty dywidend otrzymanych od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Podobne rozwiązania mające na celu zwalczanie procederu unikania opodatkowania funkcjonują już w państwach członkowskich UE, takich jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Włochy, Estonia, jak również państwa pozaeuropejskie, takie jak: USA, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Indonezja, Meksyk, RPA, Południowa Korea, Argentyna, Brazylia, Izrael, Turcja, Chiny.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)