e-Podatki

1.2. Sejm odrzucił projekt ustawy o opodatkowaniu usług finansowych 2013-05-14


Sejm odrzucił w piątek w pierwszym czytaniu projekt ustawy o opodatkowaniu usług finansowych. Projekt, zdaniem Ruch Palikota (jego autora), miałby ograniczyć transakcje spekulacyjne, zwiększyć wpływy do budżetu państwa, odciążając jednocześnie sektor finansów publicznych. Przeciwny wprowadzeniu podatku był resort finansów.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski tłumaczył, że już w latach 80. XX w. Szwecja wprowadziła taki podatek wskutek czego transakcje finansowe "wyemigrowały" ze Szwecji do Londynu. Zdaniem resortu finansów wprowadzenie podatku miałoby niekorzystny wpływ na płynność rynku finansowego i możliwość pozyskiwania z niego kapitału.

Zgodnie z projektem opodatkowany podatkiem od usług finansowych byłby każdy podmiot, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy takie usługi, w szczególności: firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące rynek regulowany, banki i instytucje kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne. Z opodatkowania podatkiem od usług finansowych wyłączono m.in.: Narodowy Bank Polski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Europejski Bank Centralny. Stawka dla usług finansowych, których przedmiotem są instrumenty pochodne wyniosłaby 0,05 proc. podstawy opodatkowania, a dla pozostałych usług finansowych podlegających opodatkowaniu 0,1 proc.

(Źródło: PAP)