e-Podatki

2.1. Czarna Lista Barier 2013-05-14


Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowała jubileuszową, dziesiątą już „Czarną Listę Barier". Zdaniem PKPP Lewiatan rozwój przedsiębiorczości w Polsce jest blokowany przez 417 barier. Niestety liczba barier zamiast maleć, nadal wzrasta. Rok 2013 nie będzie pod tym względem lepszy. Do najbardziej dotkliwych dla przedsiębiorców ograniczeń zaliczono zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego i jakość otoczenia biznesu, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, a do tego niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i organami skarbowymi.

Bariery podzielono na kilka głównych kategorii, m.in. ogólnogospodarcze, podatkowe, wynikające ze stosunków pracy oraz związane z poszczególnymi branżami. Kolejne problemy to nadmierne obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zbyt sztywne, jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego, prawo pracy, szczególnie w zakresie organizacji czasu pracy, niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, niska efektywność publicznych służb zatrudnienia, nadmiernie rozbudowane obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska, niska efektywność zamówień publicznych, przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności.

Z pełną listą „Czarnych Barier 2013” można zapoznać się pod adresem: http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/_files/clb_2013_zmiany_druk_2.pdf

Zdaniem PKPP Lewiatan źródłem większości barier jest nieefektywny system stanowienia prawa. Warunki niezbędne do poprawy jakości stanowionego prawa to:

  1. Egzekwowanie od inicjatorów zmian legislacyjnych obowiązku prowadzenia rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi stronami i opracowania rzetelnych ocen skutków regulacji (OSR), a także monitorowanie skutków wdrożonych przepisów.
  2. Budowanie kultury dialogu obywatelskiego, aby uzyskać przyzwolenie społeczne na zmiany niezbędne do wzrostu konkurencyjności, które są korzystne dla ogółu, ale niekorzystne dla różnych grup społecznych i które przyniosą korzyści w długim okresie, ale w krótkim wymagają wyrzeczeń.
  3. Wycofanie się władz centralnych i samorządowych z roli przedsiębiorców i skoncentrowanie na obniżeniu kosztów i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, aby ułatwić przedsiębiorcom rozwój.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)