e-Podatki

1.1. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2013-04-30


W dniu 24 kwietnia br. prezydent podpisał nowelizację z dnia 8 marca 2013 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany mają na celu m.in. umożliwienie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym również w razie zmian oznaczeń kodów CN.

W obecnej ustawie określono zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodami CN 2710 19 41 do 2710 19 49.

Zmiany mają na celu umożliwienie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym również w razie zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91, jeśli jest wykorzystywany do produkcji rolnej.

W ustawie dodano również przepis, który ma zapobiegać dokonywaniu zwrotu podatku producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Kolejna zmiana wprowadzona dotyczy zasad dokumentowania wydatków uprawniających do zwrotu podatku. Po jej wejściu w życie kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie będą już wymagały potwierdzenia za zgodność przez organy administracji publicznej, a tym samym nie będzie obowiązku uiszczania z tego tytułu opłaty skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(Źródło: Prezydent.pl)