e-Podatki

Kiedy można pomniejszyć podatek należny w deklaracji VAT. 2006-01-17


W ramach miesięcznych rozliczeń podatku od towarów i usług występują dwa rodzaje zwrotów: pośredni i bezpośredni. Zwrot bezpośredni możliwy jest w trzech terminach, czyli w ciągu 25, 60 lub 180 dni.

(…) Ustawodawca w art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) określił tryb uzyskania zwrotu podatku przez podatników w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym pojawiła się u nich nadwyżka kwoty podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego.


W obecnym stanie prawnym ustawodawca pozostawił podatnikowi możliwość dokonania wyboru pomiędzy uzyskaniem zwrotu bezpośredniego – w jednym z przedstawionych poniżej terminów, czyli 25, 60 lub 180 dni – lub zwrotów pośrednich.

W sytuacji gdy u podatnika w danym miesiącu występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, wówczas o kwotę nadwyżki może zmniejszyć kwotę podatku należnego za miesiąc następny.

Istotne wydaje się podkreślenie, że skorzystanie przez podatnika z zasady przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest w świetle komentowanych przepisów jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Stąd też, abstrahując od racjonalności czy też nieracjonalności decyzji podejmowanych przez podatnika, organ podatkowy nie może samodzielnie zdecydować o przeniesieniu nadwyżki podatku naliczonego na przyszłe okresy rozliczeniowe. Jest to zatem uprawnienie przysługujące wyłącznie podatnikowi, który może je zrealizować poprzez odpowiednie wypełnienie deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Analizując przepisy omawianego artykułu, należy stwierdzić, że zasadniczy termin do uzyskania zwrotu bezpośredniego wynosi 60 dni, jakkolwiek w pewnych sytuacjach może on wynosić 180 dni lub 25 dni. Niezależnie od tego, mogą zdarzyć się przypadki – przedstawione poniżej, w których termin 180 dni może zostać skrócony do 60 dni, a termin 60 dni – do 25 dni. W ust. 3 i 4 analizowanego artykułu ustawodawca daje podatnikowi prawo do uzyskania bezpośredniego zwrotu kwoty podatku naliczonego w wysokości wyższej niż wskazana powyżej, w sytuacji gdy wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji powiększonej o 22 proc. obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22 proc. (tj. stawkami: 0 proc. lub 7 proc.). Ze względu na fakt, że ustawodawca posługuje się zwrotem „zaliczane”, a nie „zaliczone”, to rozbieżność czasowa między momentem dokonania zakupu a terminem faktycznego przyjęcia konkretnego środka trwałego do używania nie będzie miała wpływu na prawo podatnika do skorzystania ze zwrotu bezpośredniego. W analizowanym przypadku zwrot powinien nastąpić w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

PRZYKŁAD

Podatnik w lipcu zakupił urządzenie bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Decyzję o przyjęciu go do używania podjął dopiero w listopadzie tego samego roku. Biorąc jednak pod uwagę przepisy art. 87 ust. 3 ustawy o VAT, o zwrot bezpośredni mógł wystąpić do właściwego dla niego urzędu skarbowego już w czerwcu, składając do 25 sierpnia deklarację dla podatku od towarów i usług za lipiec.

Tak więc fakt rozpoczęcia przez niego odpisów amortyzacyjnych dopiero w grudniu nie stoi w sprzeczności z jego uprawnieniem do odzyskania kilka miesięcy wcześniej podatku naliczonego. Niedokonanie zwrotu w terminie 60 dni spowoduje uznanie go za nadpłatę podatku. (…)

(źródło: Gazeta Prawna 15/01/2006)