e-Podatki

1.2. 1 proc. od CIT od 2014 r. 2013-04-02


Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, dzięki którym osoby prawne będą mogły przekazywać 1 proc. podatku CIT wskazanym placówkom naukowym. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Wprowadzenie 1 proc. będzie możliwe od 2014 r., pod warunkiem zdjęcia z Polski przez Komisję Europejską procedury nadmiernego deficytu.

Innym pomysłem jest również możliwość odroczenia opodatkowania dochodu powstałego z tytułu wniesienia przez określone instytucje zajmujące się działalnością naukową (m.in. uczelnie wyższe, instytuty PAN, instytuty badawcze) do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci tzw. komercjalizowanej wartości intelektualnej. Jest to np. patent i inne prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, albo prawa autorskie, know-how czy licencja od tych praw. Obecnie wniesienie do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego jest dochodem po stronie podmiotu wnoszącego taki wkład. Podmiot ten musi zapłacić podatek dochodowy od tego dochodu już od momentu zarejestrowania spółki kapitałowej. 

Jeśli zmiany weszłyby w życie, zobowiązanie podatkowe zostałoby odroczone na 5 lat. W ten sposób zlikwidowana zostałaby obecna bariera dla tego procesu, jaką jest konieczność ponoszenia realnego ciężaru podatkowego na wczesnym etapie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

Zdaniem MF proces komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych trwa zazwyczaj od pół roku do ok. trzech lat. "W tym czasie najczęściej dane dobro nie generuje przychodów, a tylko koszty związane z jego doskonaleniem i badaniem potencjału rynkowego" - podkreślił resort. 

Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnie i instytuty będą mogły przeznaczać przekazane im środki z jednego procenta CIT na swoje cele statutowe, a więc na projekty naukowe, projekty edukacyjne, a także na stypendia doktoranckie czy płace dla młodych naukowców. W razie dużych odpisów przedsiębiorstwa będą mogły je dzielić np. między trzy jednostki naukowe. Możliwość przekazywania przez przedsiębiorstwa jednego procenta z podatku CIT wybranym jednostkom naukowym jest jednym z elementów zaproponowanego przez resort nauki "Pakietu dla innowacji". Składa się on m.in. z ułatwień podatkowych dla naukowców, programów mających na celu zachęcenie funduszy typu venture capital inwestycjami w projekty z udziałem polskich naukowców oraz wsparcie brokerów innowacji.

(Źródło: PAP)