e-Podatki

1.2. Podatek od dziedziczonych papierów wartościowych 2013-03-12


Czy zasady opodatkowania dziedziczonych papierów wartościowych będą zmienione? Posłowie PO proponują, aby przy liczeniu dochodu ze sprzedaży np. akcji brać pod uwagę koszty ich nabycia poniesione przez spadkodawcę. Projekt został wniesiony do laski marszałkowskiej.

W projekcie zaproponowano, aby zwolnieniu z podatku podlegał dochód ze zbycia papierów wartościowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Jak uzasadniano, w interpretacjach i orzeczeniach sądów brakuje jednolitego podejścia dotyczącego możliwości pomniejszenia przez spadkobierców przychodów ze zbycia udziałów lub wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawców. Podobnie jest w przypadku sprzedaży dziedziczonych tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Ma to wpływ na brak pewności obrotu prawnego. Zdaniem posłów PO obowiązujące przepisy podatkowe w nieuzasadniony sposób preferują lokaty bankowe, gdzie w wyniku ich zakończenia lub zerwania przez spadkobiercę nie dochodzi do obowiązku zapłaty podatku od całej wartości lokaty, a tylko od naliczonych odsetek.

"Dodatkowo można również wskazać na brak jednolitego podejścia w odniesieniu do dziedziczonych obligacji, gdzie podatek dochodowy płacony jest od całej wartości obligacji w przypadku ich sprzedaży przez spadkobiercę przed terminem wykupu, natomiast w przypadku, gdy spadkobierca zatrzyma obligacje do terminu wykupu, wówczas podatek zapłaci wyłącznie od kwoty naliczonego dyskonta lub odsetek" - napisano w uzasadnieniu.

(Źródło: PAP)