e-Podatki

1.1. Niższe odsetki podatkowe 2013-03-12


Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5–6 marca br. obniżyła stopy procentowe NBP aż o 0,50 pkt. proc. Od 7 marca br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,75 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 11,5 proc. w skali rocznej (suma 200 proc. stopy lombardowej i 2 proc.), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,63 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). Obniżona została również do 5,75 proc. stawka opłaty prolongacyjnej.

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

(Źródło: podatki.biz)