e-Podatki

1.2. Projekt ustawy regulującej opodatkowanie wydobycia węglowodorów w uzgodnieniach międzyresortowych oraz konsultacjach społecznych 2013-03-05


Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami, opodatkowaniu specjalnym podatkiem węglowodorowym będzie podlegał zysk z działalności wydobywczej węglowodorów. Przychody oraz wydatki będą, co do zasady, rozliczane metodą kasową. Zgodnie z projektem ustawy, stawki specjalnego podatku węglowodorowego będą wynosiły 12,5% lub 25%, w zależności od relacji przychodów do wydatków poniesionych od początku działalności wydobywczej.

Projekt ustawy przewiduje również zmianę przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, rozszerzając jej zakres na wydobycie gazu ziemnego lub ropy naftowej. Zaproponowano stawki zróżnicowane w zależności od rodzaju eksploatowanego złoża:
  • 1,5% lub 3% wartości wydobytego gazu ziemnego,
  • 3% lub 6% wartości wydobytej ropy naftowej.
Niższe stawki będą obowiązywały dla gazu i ropy wydobywanych metodami niekonwencjonalnymi.

Podatnicy będą uprawnieni do odliczenia od podatku od wydobycia niektórych kopalin nieodliczonej (z uwagi na upływ 5 letniego okresu) straty w podatku CIT.

Projekt dokonuje również zmian w innych ustawach, w szczególności w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie przewiduje się stawkę amortyzacyjną dla otworów wiertniczych w realnej wysokości 20%.

Nominalny (niezdyskontowany) poziom dochodów budżetowych z tytułu nowych podatków oraz pozostałych, obecnie obowiązujących, danin związanych z działalnością wydobywczą węglowodorów, będzie oscylował w granicach 40%.

Przepisy projektowanej ustawy miałyby wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)